Privacybeleid

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren terwijl u door de site navigeert. Van deze cookies worden de cookies die als noodzakelijk zijn gecategoriseerd in uw browser opgeslagen, omdat ze ook essentieel zijn voor de werking van de basisfunctionaliteiten van de website. We gebruiken ook cookies van derden die ons helpen analyseren en begrijpen hoe u deze website gebruikt. Deze cookies worden alleen met uw toestemming in uw browser opgeslagen. Ook heeft u de mogelijkheid om deze cookies te weigeren. Maar het uitschakelen van sommige van deze cookies kan een effect hebben op uw browse-ervaring.

Sogecam leeft de wetgeving na over de bescherming van persoonsgegevens en meer in het bijzonder de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming ).

Sogecam treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in gevallen waarin dit soort gegevens via deze website worden verzameld.

Sogecam heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen en ongeoorloofde toegang of ongeoorloofd gebruik te voorkomen.

De website van Sogecam bevat een tabblad “Contact” dat toegang geeft tot verschillende e-mailadressen.
Wanneer u naar deze adressen een e-mail stuurt, worden uw persoonsgegevens alleen bewaard voor zover dat nodig is om u te kunnen antwoorden. Als de mailboxbeheerder u geen antwoord kan geven, sturen zij uw bericht door naar een andere dienst. Er wordt vervolgens een e-mail naar u verzonden om u op de hoogte te stellen van de naam van deze andere dienst.
Eventuele vragen met betrekking tot de verwerking van uw e-mail en uw persoonsgegevens kunt u in uw bericht opnemen.