Algemene verkoop- en dienstenvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN DIENSTENVOORWAARDEN VAN SOGECAM

I. TOEPASSINGSGEBIED:

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die de Klant bij SOGECAM plaatst en op alle verkoopovereenkomsten, met inbegrip van eventuele aanvullende dienstverlening, of op alle dienstverleningsovereenkomsten. Deze algemene verkoop- en dienstverleningsvoorwaarden sluiten, bij gebreke van schriftelijke aanvaarding door SOGECAM, alle algemene en specifieke aankoopvoorwaarden van de Klant uit.

Onder de Klant wordt verstaan ​​de persoon die op geldige wijze een rechtspersoon of zijn eigen onderneming of een consument vertegenwoordigt in de zin van artikel I.1, 2° van het Wetboek van Economisch Recht, en die op de bestelbon, het aanbod of de dienst zijn akkoord aangeeft. contract uitgegeven door SOGECAM.

Tenzij het tegendeel bewezen is, erkent de Klant een exemplaar van deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen en gelezen.

Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet van toepassing zou worden verklaard of vernietigd zou worden, zal deze nietigheid of niet-toepasselijkheid geen invloed hebben op de toepassing of geldigheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden.

SOGECAM behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De voorwaarden die van toepassing zijn op de bestelling zijn de voorwaarden die op de site www.jambes-machines.be staan ​​op het moment dat de bestelling door de Klant wordt geplaatst.

II. BESTELLING :

Het order-, service-, huur- of transportcontract drukt op onherroepelijke wijze de toestemming van de Klant uit.

De bestelling en het servicecontract specificeren op zijn minst en op een vaste manier het product (met behulp van de coderingselementen van de productfiche), de hoeveelheden, de deadlines, de locatie en eventueel het door de Klant gewenste leveringsschema) , de dienst (details en doel van de diensten, praktische uitvoeringsvoorwaarden, betalingsvoorwaarden, enz.).

In het kader van het goederenvervoer over de weg wordt de vervoersovereenkomst gestaafd door een vrachtbrief opgesteld in 3 originele exemplaren, die informatie bevat over de wijze waarop de goederen in ontvangst worden genomen op de plaats van levering, op kosten van verzending, op het afgesproken tijdstip enz. of door een overeenkomst die tussen partijen tot stand is gekomen.

De montage moet als een afzonderlijke transactie worden beschouwd.

Elke annulering of wijziging van een bestelling of dienst-, huur- of transportcontract door de Klant moet per aangetekende brief aan de maatschappelijke zetel van SOGECAM worden meegedeeld.

Uitvoerings- of levertijden worden uitsluitend ter informatie vermeld. Dit betekent in het bijzonder dat indien deze niet worden nageleefd, de Klant het contract niet kan beëindigen, noch de oplossing ervan kan vragen, noch enige schadevergoeding kan vorderen van SOGECAM.

SOGECAM behoudt zich het recht voor om een ​​bestelling niet te aanvaarden of deze te aanvaarden onder voorwaarden die hiervan afwijken vanwege legitieme redenen zoals: abnormale bestelling of te kwader trouw, al dan niet bekend insolventie van de Klant, eerder betalingsincident met deze Klant.

III. PRIJS :

De prijzen van de aangeboden artikelen zijn aangegeven in euro’s. Ze worden geacht exclusief BTW te zijn, exclusief verzend- en administratiekosten.

Prijzen voor diensten of transport zijn exclusief verzekeringskosten of eventuele belastingen. Deze vallen altijd onder de verantwoordelijkheid van de Klant.

De transportprijs is onmiddellijk betaalbaar op de datum van de bestelling of op elke andere uiterste datum vermeld op de facturen. De goederen worden pas verzonden of geleverd zodra de prijs is ontvangen of, afhankelijk van het type contract, op bestelling van de Klant die de betaling aan de eindklant garandeert.

SOGECAM behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen, maar verbindt zich ertoe de huidige prijs toe te passen die werd meegedeeld op het moment van de bestelling.

IV. LEVERING :

Tenzij anders overeengekomen, vindt levering plaats op het adres dat bij de bestelling is opgegeven. Alle leveringen vinden plaats op de begane grond, achter de voordeur en zonder trappen. Voor elke levering op een andere locatie behoudt SOGECAM zich het recht voor om extra kosten aan de Klant te factureren.

De levering wordt uitgevoerd door SOGECAM of door de diensten van een onderaannemingsbedrijf dat zich houdt aan de code van goede praktijk voor het vervoer van goederen over de weg.

De bestellingen worden verzonden binnen de termijnen die zijn vastgelegd in de leveringsbonnen die door de Klant zijn verzonden en op voorwaarde dat de goederen naar de magazijnen van SOGECAM zijn vervoerd.

Het risico gaat over bij de levering van de goederen aan de Klant. Indien de goederen beschadigd aankomen, heeft de Klant de mogelijkheid om deze te weigeren of een voorbehoud te maken op de vrachtbrief of deze binnen 48 uur per post of e-mail te bevestigen bij de vervoerder.

V. LAATSTE BETALING – STRAFCLAUSULE:

Elk op de vervaldag onbetaald bedrag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met een conventionele vertragingsrente van een jaarlijks bedrag van 12% vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de volledige betaling.

Elk bedrag dat op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling leiden tot de afschrijving van een forfaitaire schadevergoeding van een totaalbedrag van 10% van het bedrag aan hoofdsom, interesten en kosten, met een minimumbedrag van 100 euro.

VI. CONTRACTBREUK – STRAFRECHTELIJKE CLAUSULE:

In geval van annulering van de bestelbon of het servicecontract, om welke reden dan ook, is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 20% van het totale bedrag van de bestelling.

Wederkerigheidsclausule: behalve in gevallen van overmacht, in het geval dat SOGECAM enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt en daardoor schade toebrengt aan de Klant die handelt voor niet-beroepsmatige doeleinden, zal SOGECAM, na ontvangst van een ingebrekestelling waarop zij niet heeft gereageerd gedurende vijftien dagen, aan de Consument-Klant een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 20% van het totale bedrag van de bestelling.

VII. RESERVERING VAN EIGENDOM:

De eigendomsoverdracht van de goederen ten gunste van de Klant zal pas plaatsvinden na volledige betaling van de prijs door laatstgenoemde, ongeacht de datum van levering van de goederen.

VIII. VERKOOP VAN NIEUWE OF GEBRUIKTE GEREEDSCHAPPEN OF ANDERE MACHINES:

De technische beschrijvingen en foto's van de aangeboden machines en gereedschappen zijn met de grootste zorg opgesteld door specialisten en gecontroleerd bij de leveranciers van SOGECAM. Ze vallen echter niet binnen de contractuele reikwijdte. Indien zich fouten voordoen, kan SOGECAM in geen geval aansprakelijk worden gesteld. Als de Klant de machine echter zou willen retourneren na een beschrijvingsfout, nieuw en in de originele verpakking, dan zou de retourzending plaatsvinden op kosten van SOGECAM, volgens de voorwaarden in de volgende paragraaf.

De eigenschappen van het materiaal worden door de fabrikant en onder zijn verantwoordelijkheid gegeven.

De aangeboden artikelen voldoen aan de geldende wetgeving van de Europese Gemeenschap en België.

SOGECAM wijst elke verantwoordelijkheid af in het geval dat het geleverde product niet voldoet aan de wetgeving van het land van levering buiten de EU.

SOGECAM nodigt zijn klanten uit om de gebruiksaanwijzingen of andere informatie die bij het product is gevoegd of die op het product of de verpakking ervan staat te lezen (voorzorgsmaatregelen, gebruiksvoorwaarden). Fouten in gebruik of onderhoud zouden de Klant zijn recht op garantie ontnemen.

Hetzelfde geldt voor onderdelen die vervangen moeten worden (slijtageonderdelen, reserveonderdelen, standaardonderdelen, enz.), deze moeten voldoen aan de bepalingen voorzien door de fabrikant of SOGECAM.

De aanbiedingen van SOGECAM zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Gebruikt materieel wordt altijd verkocht in de bij de koper bekende staat en contant betaald.

IX. RECHT OP RETOUR EN HERROEPING (CONTRACT OP AFSTAND):

Overeenkomstig artikel 47 van de wet van 6 april 2010, ingetrokken door de wet van 21 december 2013 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, heeft de Klant, een particuliere consument, een recht van teruggave; wat de reden ook is. Hij heeft dus het recht om SOGECAM, waarvan de contactgegevens op alle handelsdocumenten en op de website www.jambes-machines.be staan, ervan op de hoogte te stellen dat hij afziet van de aankoop, zonder boete en zonder opgave van reden, binnen een termijn van 14 dagen vanaf de datum van de aankoop. dag na de dag van levering van de goederen.

In dit geval moeten de goederen binnen dezelfde termijn aan SOGECAM worden teruggestuurd.

Voor goederen die per post kunnen worden geretourneerd, geldt de poststempel als bewijs. Bij grotere pakketten geldt de datum van de retouraanvraag als bindende datum. SOGECAM vraagt ​​de Klant om contact op te nemen met zijn klantendienst op het nummer +32 081/30.35.62. Hierin worden de leveringsregelingen aangegeven.

Dit recht veronderstelt dat het artikel in perfecte staat en in de originele verpakking wordt geretourneerd. Goederen die niet in deze staat aankomen, die onvolledig, beschadigd of beschadigd zijn, die gebruikt zijn enz. worden niet terugbetaald en blijven ter beschikking van de Klant, die deze ophaalt op het hoofdkantoor.

De kosten van de kosten worden als volgt verdeeld:

i. Leveringsfout, weigering bij levering, fout in de beschrijving, apparatuur beschadigd bij ontvangst: SOGECAM vergoedt de prijs van het product, de eventuele gefactureerde verzendkosten en draagt ​​de kosten voor retourzending.

ii. Uitoefening van het recht op retour en herroeping: SOGECAM vergoedt de prijs van het product en de gefactureerde verzendkosten. De retourkosten blijven voor rekening van de Klant.

De terugbetaling vindt plaats binnen een termijn van maximaal 14 dagen vanaf ontvangst van de retourzending, naar eigen goeddunken van SOGECAM, hetzij door overschrijving op een bankrekening, hetzij door bijschrijving op de bankrekening van de gebruikte kaart.

X. GARANTIES EN DIENST NA VERKOOP:

De garantietermijn wordt vermeld op de factuur van de Klant. Voor privégebruik bedraagt ​​deze 24 maanden, voor professioneel gebruik 12 maanden. Batterijen hebben een garantie van 6 maanden. Geen garantie op aan slijtage onderhevige onderdelen en accessoires. Bij gebrek aan details geldt de wettelijke garantie.

In geval van een defect product tijdens de wettelijke garantieperiode en onder normale gebruiks- en onderhoudsomstandigheden, moet de Klant contact opnemen met SOGECAM via telefoon +32 081/30.35.62 of per e-mail info@jambes-machines. geef het adres op van de dichtstbijzijnde, door de fabrikant goedgekeurde after-sales service, of stuur een retourbon naar zijn werkplaatsen. Na beoordeling wordt het product gerepareerd of geruild. Alle heen- en terugzendingskosten blijven dan de verantwoordelijkheid van SOGECAM, behalve in het geval dat er geen sprake is van garantie. SOGECAM zal vervolgens een offerte voor de reparatie opstellen. De verzendkosten blijven dan voor rekening van de Klant.

De garantie dekt niet:

i. Gevallen gedekt door de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

ii. Gevallen met betrekking tot verkeerd gebruik of onderhoud

iii. Gevallen van normale slijtage of externe materiële incidenten

iv. Gevallen die betrekking hebben op de gevolgen van de tussenkomst van een reparateur die niet door de fabrikant is erkend.

v. Producten verzonden buiten het toepassingsgebied van deze algemene verkoopvoorwaarden.

Wanneer het product niet langer onder de garantie valt, kan SOGECAM de service na verkoop inschakelen die is goedgekeurd door de fabrikant die zich het dichtst bij de woning van de Klant bevindt. De Klant kan het product ook terugsturen naar SOGECAM, die een offerte zal opmaken. De herstelling zal worden uitgevoerd in zijn ateliers, na ontvangst van de offerte voorzien van de handgeschreven notitie “goed voor akkoord”, de datum en de handtekening van de Klant, vergezeld van een overschrijving of contante betaling. De kosten voor het retourtransport zijn voor rekening van de Klant.

XI. VERHUUR VAN UITRUSTING

Tenzij anders bepaald in het contract, omvat de huur niet het onderhoud van het gehuurde materiaal.

Indien SOGECAM het contract beëindigt wegens niet-naleving van het contract door de Klant, behoudt SOGECAM zich het recht voor om de volledige resterende bijgewerkte huurprijs te eisen, voor de resterende contractuele periode. De actualisering van de huurprijs is gebaseerd op het toptarief voor de initiële looptijd van het contract, verhoogd met 3%.

De Klant verbindt zich ertoe het materiaal enkel te gebruiken op de plaats voorzien in het contract.

De Klant verbindt zich ertoe het gehuurde materiaal op goede wijze te gebruiken en zal er in het bijzonder op toezien dat:

1° het materiaal op een normale manier en overeenkomstig de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant en SOGECAM te gebruiken en het steeds in goede staat te houden.

2° geen andere benodigdheden te gebruiken dan die geleverd of goedgekeurd door de fabrikant of SOGECAM.

3° om alle transport- en verplaatsingen, zelfs intern bij de Klant, uitsluitend aan SOGECAM toe te vertrouwen, tegen betaling van de geldende tarieven.

4° het onderhoud en de reparatie van het gehuurde materiaal uitsluitend aan SOGECAM of door haar goedgekeurde derden toe te vertrouwen.

5° SOGECAM toegang verlenen tot het gehuurde materiaal, tijdens de normale kantooruren, om de controles uit te voeren die laatstgenoemde noodzakelijk acht.

6° SOGECAM onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke schade, defect, vernieling of diefstal van apparatuur, evenals van elk ongeval of incident dat de goede werking ervan zou kunnen aantasten.

7° technische en andere voorzieningen die een vlot verloop van de installatie van het gehuurde materiaal mogelijk maken. Tevens zorgt hij ervoor dat de juiste aansluitingen aanwezig zijn om een ​​optimale werking van het gehuurde materieel te garanderen en houdt hij daarbij rekening met alle geldende veiligheidseisen en richtlijnen.

8° het dragen van de kosten die voortvloeien uit elk niet-conform of oneigenlijk gebruik van het gehuurde materiaal, elk gebruik van onderdelen of benodigdheden die niet door SOGECAM zijn geleverd, evenals elk gebruik van niet-conform materiaal en transport dat niet door SOGECAM is uitgevoerd.

9° het onderhoudslogboek te allen tijde bij het materieel te bewaren. De Klant is als enige verantwoordelijk in het geval van het zoekraken van de notebook en alle schadelijke gevolgen die hieruit voortvloeien.

XII. ONDERHOUD, PROBLEMEN OPLOSSEN, SLIJPEN, INSTALLATIE:

SOGECAM beschikt over een onderhouds-, probleemoplossings-, slijp- en installatieservice voor machines die op de markt worden gebracht. De tussenkomst van een gekwalificeerde technicus gebeurt tijdens de werkuren van SOGECAM. Tenzij anders bepaald en specifiek vermeld in het contract of in geval van garantie, zijn de onderhouds-, probleemoplossings-, slijp- en installatieservice altijd betalend.

Het feit dat SOGECAM zorgt voor het onderhoud of het oplossen van problemen aan de machine, impliceert geen aansprakelijkheid in het kader van mogelijke onderbrekingen en de gevolgen daarvan, noch voor enige andere schade, materieel of lichamelijk, met inbegrip van, onder andere, verlies van genot en winstderving, veroorzaakt aan personen, waaronder de Klant, zijn werknemers, de gebruiker of enige derde, evenals aan voorwerpen die hun toebehoren. De Klant vrijwaart SOGECAM tegen elke actie, al dan niet door derden, zelfs in geval van zware fout, behalve in geval van fraude, vanwege SOGECAM.

Iedere vergoeding wegens genotsmisbruik of winstderving is uitgesloten, ongeacht de aard of de duur van de onderhouds- of herstellingsinterventie.

XIII. TRAINING, DIY WORKSHOPS: aanmelden, praktische regeling uitvoering en annulering

Inschrijvingsaanvragen gebeuren telefonisch of per e-mail en via de website www.jambes-machines.be vóór de startdatum van de opleiding waarvoor de Klant wenst in te schrijven.

Elke registratieaanvraag moet schriftelijk worden bevestigd via een SOGECAM-bestelformulier.

De geldigheidsduur van elk op maat gemaakt opleidingsvoorstel bedraagt ​​30 kalenderdagen. Na deze datum wordt het commerciële voorstel als verouderd beschouwd.

Voor trainingen die plaatsvinden bij de Klant, past de trainer zich aan de schema's van de Klant, opgenomen in het bestelformulier.

De training vindt plaats in de lokalen van SOGECAM, de Klant of in andere lokale ruimtes.

SOGECAM definieert in elk van zijn opleidingsprogramma's het vereiste niveau om de aangeboden opleiding te volgen. Het is aan de Klant om zijn opleidingsbehoeften te evalueren en na te gaan of zijn niveau of dat van zijn personeel dat een van deze opleidingen moet volgen, overeenstemt met het daarvoor vereiste niveau.

SOGECAM kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de ontoereikendheid van de door haar aangeboden opleiding aan de behoeften van de Klant en/of aan het vaardigheidsniveau van het personeel van laatstgenoemde.

De informatie die de Klant verstrekt bij zijn inschrijving voor een van de opleidingen, wordt bewaard in de bestanden van SOGECAM en kan door SOGECAM worden gebruikt binnen de grenzen die zijn vastgelegd door de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

SOGECAM behoudt zich het recht voor om de training te annuleren indien het minimumaantal deelnemers niet wordt bereikt, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

Elke annulering of uitstel van een training door de Klant dient binnen vijftien werkdagen vóór de training schriftelijk te worden gemeld. Bij gebreke hiervan wordt een progressieve annuleringsvergoeding, berekend op het totaalbedrag van de opleiding, geclaimd:

heeft. Annulering tussen 15 en 10 dagen voor de training, 20% compensatie

B. Annulering tussen 09 en 5 dagen voor de training, 50% compensatie

versus Annulering binnen 4 dagen voor de training, 100% schadevergoeding.

De prijs van elke begonnen opleiding is volledig verschuldigd, ongeacht de reden van de onderbreking.

Eventuele cursusmaterialen worden apart gefactureerd, evenals de reiskosten van de trainer.

Indien de trainer een eigen computer of overheadprojectieapparatuur, mobiel bord, etc. meeneemt, wordt dit eveneens gefactureerd.

Daarnaast wordt een toeslag van 20% gevraagd voor cursussen die in de avond (20.00 - 23.00 uur) of op zaterdag worden gegeven en 50% voor cursussen die op zon- en feestdagen worden gegeven.

XIV. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID:

SOGECAM verbindt zich ertoe alle nodige zorgvuldigheid te betrachten bij de uitvoering van de opdrachten die haar door de Klant worden toevertrouwd. SOGECAM streeft er met name naar om alleen met gekwalificeerd en gecertificeerd personeel te werken. SOGECAM voert haar activiteiten uit volgens de regels van de kunst en met respect voor het beroepsgeheim.

SOGECAM is enkel gebonden door een middelenverbintenis; haar aansprakelijkheid kan slechts ontstaan ​​bij een naar behoren vastgesteld gebrek aan nalatigheid, vooruitziendheid, voorzorg of onbekwaamheid (wezenlijke en beslissende fout).

Van rechtswege en zonder formaliteit wordt de aansprakelijkheid van SOGECAM opgeheven in geval van een gebeurtenis die de normale voortzetting van haar diensten niet mogelijk maakt, die een vertraging veroorzaakt, of meer in het algemeen, door een geval van overmacht. Onder ‘overmacht’ wordt verstaan ​​elke onvoorzienbare, onweerstaanbare of externe gebeurtenis, waarbij deze drie criteria alternatief zijn.

SOGECAM is niet aansprakelijk voor enige vergoeding voor immateriële schade zoals productieverlies, exploitatieverlies, gegevensverlies, financiële of commerciële schade of andere schade die het directe of indirecte gevolg zou zijn van schade veroorzaakt door het falen van de diensten van SOGECAM.

Zakenpartners worden met de grootste zorg geselecteerd. Indien de Klant ondanks alles teleurgesteld zou zijn over zijn dienst(en), weigert SOGECAM de betaling van enige boete of schadevergoeding dienaangaande.

XV. BESCHERMING VAN PRIVÉGEGEVENS:

Alle persoonsgegevens verzameld in het kader van de diensten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 30 JULI 2018 betreffende de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, de Europese wetgeving en in het bijzonder de Algemene Gegevensbescherming Verordening (Verordening 2016/679, de “AVG”).

Het doel van de gegevensverwerking is de uitvoering van de met de Klant gesloten overeenkomst, de klantenadministratie, de promotie van producten en diensten, het opzetten van gepersonaliseerde informatie en direct marketingcampagnes, onder meer via e-mail.

De Klant heeft het recht om de aanbiedingen van SOGECAM te weigeren door dit per e-mail te melden op het adres info@jambes-machines.be

De Klant heeft de mogelijkheid:

- zich op eenvoudig verzoek en kosteloos te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden;

- om kosteloos toegang te krijgen tot de hem betreffende gegevens die door SOGECAM worden bijgehouden en om de rectificatie te verkrijgen van gegevens die onvolledig, onjuist of niet ter zake dienend zijn.

- om om ernstige en legitieme redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van de opgeslagen gegevens.

- om de verwijdering van de verzonden persoonlijke gegevens te eisen.

Elk verzoek met betrekking tot het bovenstaande moet schriftelijk worden gericht aan de maatschappelijke zetel van SOGECAM, Rue Marche en Pré, 21 in 5300 Andenne, of per e-mail naar het volgende elektronische adres: info@jambes-machines.be

SOGECAM kan persoonlijke informatie aan derden bekendmaken op verzoek van elke autoriteit die wettelijk bevoegd is om het verzoek in te dienen. SOGECAM kan deze gegevens ook openbaar maken als deze overdracht te goeder trouw vereist is om te voldoen aan wet- en regelgeving, om haar rechten of eigendommen te beschermen of te verdedigen.

XVI. INTELLECTUEEL EIGENDOM :

De creaties van SOGECAM (merken, logo's, software, beeldmateriaal, computermedia of andere, enz.) zijn beschermd door het auteursrecht en blijven haar volledige eigendom, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald.

De creaties van SOGECAM kunnen door de Klant enkel worden gebruikt in het kader van de overeenkomsten die hij met hem heeft gesloten en enkel op Belgisch grondgebied, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is toegestaan.

XVII. GESCHILLEN:

Betwistingen met betrekking tot de geleverde goederen moeten worden voorgelegd overeenkomstig de procedures voorzien in artikel IV. Levering laatste paragraaf.

Betwistingen met betrekking tot de levering van de bestelde diensten moeten binnen de acht werkdagen na de uitvoering ervan worden voorgelegd, per aangetekende brief gericht aan de maatschappelijke zetel van SOGECAM, op ​​straffe van onontvankelijkheid.

Betwistingen met betrekking tot facturen moeten binnen de acht werkdagen na ontvangst van de factuur (datum poststempel als bewijs) schriftelijk worden ingediend bij de maatschappelijke zetel van SOGECAM, op ​​straffe van onontvankelijkheid.XVIII. VERTROUWELIJKHEID:

De Klant verbindt zich ertoe om alle informatie waartoe hij toegang heeft gehad met betrekking tot SOGECAM, zijn diensten, zijn producten, zijn prijzen, zijn contracten strikt vertrouwelijk te houden gedurende de gehele duur van de contractuele relaties en tien jaar na hun einde, ongeacht de oorzaak ervan. . Hij garandeert de eerbiediging van deze vertrouwelijkheid door zijn voormalige, huidige of toekomstige werknemers en medewerkers.

XIX. GESCHILLEN, BEMIDDELING, TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE JURISDICTIE

SOGECAM verbindt zich ertoe om binnen een termijn van maximaal 10 dagen vanaf de dag van ontvangst op elke klacht te reageren en naar een minnelijke schikking te zoeken.

De partijen komen overeen dat elk meningsverschil of geschil met betrekking tot deze algemene verkoopvoorwaarden of voortvloeiend uit de interpretatie of toepassing ervan, aan bemiddeling zal worden voorgelegd.

Hiertoe verbinden de partijen zich ertoe deel te nemen aan ten minste één mediationbijeenkomst door het afvaardigen van een persoon met beslissingsbevoegdheid.

De bemiddelaar wordt gekozen door de partijen in het gerechtelijk arrondissement van hun keuze.

De verkoop-, dienstverlenings-, verhuur- of transportovereenkomst en deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht, onverminderd, voor de Klant die voor niet-professionele doeleinden handelt, de bescherming die hem wordt geboden door de dwingende bepalingen van de wet die van toepassing zijn bij ontstentenis van deze clausule, overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening nr. 593/2008.

Elk geschil met betrekking tot de vorming, de uitvoering of de interpretatie van deze algemene verkoopvoorwaarden dat niet in der minne kan worden opgelost, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Namen, tenzij de Klant handelt voor niet-beroepsmatige doeleinden, waarbij In dat geval valt het geschil, naar keuze van de verzoeker, onder de bevoegdheid van de rechtbanken aangewezen door artikel 624, 1 ͤ, 2e of 4 ͤ van het Gerechtelijk Wetboek.