Juridische kennisgeving

Het gebruik van de Jambes Machines-site is onderworpen aan de naleving van de onderstaande voorwaarden. 

en waarvan de gebruiker geacht wordt deze zonder voorbehoud te hebben gelezen door de site te bezoeken.

Eigendom

De site “https://jambes-machines.shopping/” is de exclusieve eigendom van Sogecam SA.

Ontwerp en monitoring

Sogecam SA is verantwoordelijk voor het creëren, conceptualiseren en updaten van de site “https://jambes-machines.shopping/”

Contact adres

Rue des Poiriers 9, 5030 Gembloux

E-mail : info@jambes-machines.be

Telefoon : + 32 (0)81 30 35 62

BTW-nummer : BE 0460.893.916

Vragen en suggesties van gebruikers met betrekking tot de site en eventuele technische problemen moeten per e-mail worden verzonden naar info@jambes-machines.be. Deze wordt zo spoedig mogelijk beantwoord.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, legenda, lay-out, illustraties, andere schriftelijke informatie, geluids- en video-opnamen of andere elementen waaruit de site bestaat, worden beschermd door de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op het auteursrecht of, in het geval van databanken, door een specifiek intellectueel eigendomsrecht.

Al deze tekst- en multimedia-elementen vormen de exclusieve eigendom van Sogecam of, in voorkomend geval, van een derde partij die heeft ingestemd met het gebruik ervan door Sogecam.

Tenzij anders aangegeven, mogen deze elementen gratis worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming, op voorwaarde dat de bron wordt vermeld en alleen op voorwaarde dat het voor strikt privé en niet-commercieel gebruik is.

De gebruiker verbindt zich er echter toe om specifieke mededelingen, indien van toepassing, gespecificeerd door de sitebeheerder, niet te verwijderen en technische documentbeschermingsmiddelen, zoals beperkingen op het afdrukken of downloaden, niet te omzeilen.

Informatiekwaliteit

Sogecam besteedt de grootste zorg aan het creëren, conceptualiseren en updaten van deze site, met als doel de gebruiker, in het belang van de transparantie, toegang te geven tot informatie over de instelling en haar activiteiten.
Zij kan echter de juistheid van de daar aangeboden informatie niet garanderen en vestigt de aandacht van de gebruiker ook op het feit dat de daarin opgenomen informatie niet onveranderlijk is en in de loop van de tijd kan worden gewijzigd.

Sogecam kan dan ook in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de informatie op de site.

Gebruikers worden niettemin uitgenodigd om het Waals parlement per e-mail op het adres info@jambes-machines.be op de hoogte te stellen van eventuele fouten die zij hebben opgemerkt. Sogecam zal alles in het werk stellen om eventuele aanpassingen en wijzigingen aan te brengen die noodzakelijk en gerechtvaardigd blijken.

Hyperlinks

Sogecam staat, zonder voorafgaande toestemming, toe om hyperlinks te plaatsen die verwijzen naar de startpagina van Sogecam of naar een specifieke pagina, op voorwaarde dat dit in zijn geheel is.

Het is echter verboden om, zonder formele en voorafgaande toestemming van Sogecam, een of meer pagina's van de site in te sluiten in de pagina's van een andere site. Elk verzoek daartoe moet per e-mail worden verzonden naar info@jambes-machines.be.

De hyperlinks die op de site verschijnen en de gebruiker naar andere websites leiden, kunnen Sogecam niet aansprakelijk stellen voor de inhoud van deze sites, noch voor het exacte adres dat toegang geeft tot deze sites.

Technische problemen

Sogecam verbindt zich ertoe alle nuttige en noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te treffen om een ​​onderbreking of ongemak dat zou kunnen voortvloeien uit een technisch probleem te vermijden en wijst daarom elke aansprakelijkheid in dit verband af.

Sogecam wijst eveneens elke verantwoordelijkheid af in geval van gebrekkige overdracht van gegevens die bijvoorbeeld verband zou houden met incompatibiliteiten die voortvloeien uit de door de gebruiker gebruikte browser.

Rechtszaken

De niet-naleving van deze bepalingen en elk ongepast gebruik van de tekst- of multimedia-elementen van de site kunnen het voorwerp uitmaken van gerechtelijke stappen op initiatief van Sogecam.